Cégalapítás

Rövid határidővel vállaljuk gazdasági (közkereseti; betéti; korlátolt felelősségű, zártkörű részvénytársaságok) társaságok szakszerű alapítását valamint, jogi segítséget nyújtunk a gazdasági társaságok alapításához. Elkészítjük a cég  létesítő okiratát, valamint az összes szükséges további okiratot. Ügyvédi aláírásmintát biztosítunk.

Cégalapítás akár 5 munkanapon belül!

Előzetes időpont-egyeztetést követően konzulensünk segít Önnek a megfelelő a cégnév, tevékenységi körök, társasági forma kiválasztásában.

A gazdasági társaságoknak szüksége van olyan cégnévre, amely még nem foglalt, vagy nem hasonlít egy másik már bejegyzett társaság cégnevéhez. A cégnévben szereplő számjegyek vagy évszámok, az egy betű eltérés, vagy a tevékenységre utaló toldat nem elegendő. Amennyiben szüksége van segítünk a jogszabályoknak megfelelő cégnév kiválasztásában.

A társaság tevékenységi körének meghatározása:

A társasági szerződésben elég csak a főtevékenységet meghatározni.
Az egyéb tevékenységi köröket elegendő ha NAV-nál bejelenti. Amennyiben Ön igényli, részletes konzultációs lehetőséget biztosítunk könyvelővel és az adójogi eljárást ismerő jogásszal.

Betéti társaság (Bt.) alapítása:

A betéti társaság alapításához legalább két tag bel és kültag szükséges. A beltag felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és egyetemleges, azaz saját vagyonával is felel a társaság kötelezettségeiért.

A kültag azonban mindössze csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban nem felel. Ez azt jelenti, hogy a beltag a saját vagyonával is felel a társaság kötelezettségeiért. A társaságnak egy cégnevet kell kitalálni, amelyben a betéti társaság elnevezést – vagy annak “bt.” rövidítését – fel kell tüntetni.

A betéti társaságok működtetését szigorú felelősségi szabályok jellemzik, ezért fontolja meg a Bt. alapítását! Kérje cégjogi és könyvelési tanácsunkat, ingyenes konzultációt.

A társaság kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel a saját vagyonával. Amennyiben a társasági vagyon nem elegendő, a társaság kötelezettségeiért a beltag(ok) saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. A társasági szerződésben meg lehet állapodni úgy is, hogy az újonnan belépő beltag a társaság azon tartozásaiért ne feleljen, amelyek belépése előtt keletkeztek. Betéti társaságba történő belépéskor, tehát oda kell figyelni erre, mert ha a tagok ezt a társasági szerződésben nem rögzítik, úgy a belépő beltag a többi beltaggal azonos módon felel a belépés előtt keletkezett tartozásokért is. A társaságtól megváló tag – tagsági jogviszonya megszűnésétől számított öt évig – a többi taggal azonos módon felel a társaság olyan tartozásáért, amely tagsági jogviszonya megszűnése előtt keletkezett.

A bt-nél nincs minimális alapító tőke, illetve sem bel, sem a kültag nem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben megállapított összeget meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tag a vagyoni hozzájárulását a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza. A vagyoni hozzájárulás pénzbeli vagy nem pénzbeli apport lehet.

Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)

A társaságot egy tag, illetve más Kft. is alapíthatja, ez esetben létesítő okiratot alapító okiratnak nevezzük. (Már meglevő többszemélyes Kft.átalakíthatunk egyszemélyes Kft.-vé, amennyiben a társaság valamennyi üzletrészének tulajdonát egy tag szerzi meg.)
Az egyszemélyes kft esetén könyvvizsgáló alkalmazása a cégtörvény szerint már nem kötelező.

FONTOS!

Az egyszemélyes Kf.t alapításakor az egyszemélyes társaság egyedüli tagja csak akkor állhat munkaviszonyban a társasággal, ha azt a társasági szerződés kifejezetten megengedi.

A cégeljárás minden kérdésre kiterjedő lefolytatásához szakszerű, ingyenes konzultációs lehetőséget biztosítunk!

Többszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)

A több személyből álló gazdasági társaság alapítása esetén a Kft. bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet, továbbá a társaság törzstőkéje az egyes tagok törzsbetéteinek összességéből áll. A törzsbetét a tagok vagyoni hozzájárulása, amely pénzbeli betétből, illetve nem pénzbeli betétből áll. A törzstőke összege nem lehet kevesebb ötszázezer forintnál. Az új szabályozás szerint a kötelező készpénzbevitel aránya megszűnt, így Kft.-t kizárólag apporttal is lehet alapítani, melynek tárgya bármilyen vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, illetve szellemi alkotás, valamint vagyoni értékű jog lehet. A cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tagok kötelesek a pénzbeli hozzájárulás legalább 50%-át befizetni. A be nem fizetett részt a bejegyzéstől számított egy éven belül kell rendezni, amelynek esedékességéről és módjáról a felek a társasági szerződésben rendelkeznek.

Rt. alapítását is vállaljuk egyedi díjszabással, ingyenes konzultációt követően.

2024  CégSHOP  globbers joomla templates